موسسه فردای بهتر در افغانستان


پروسه اخذ امتحان از داوطلبان ورود به صنوف توریزم, فتوژورنالیزم, برق و سولر


موسسه فردای بهتر در افغانستان


نمایش مستندهای ساخته شده توسط کار آموزان صنف فتوژورنالیزم در حضور سفیر کشور آلمان


موسسه فردای بهتر در افغانستان


کار آموزان صنف فتوژورنالیزم و توریزم در هنگام کار عملی و بازدید از ساحه شهر ضحاک


موسسه فردای بهتر در افغانستان


سیر علمی کار آموزان صنف توریزم از ساحه باستانی بودای ککرک


در باره ما

موسسه فردای بهتر در افغانستان(اوبتا) یک نهاد غیرانتفاعی غیر حکومتی و غیر سیاسی است که به رهبری یک بانو به پیش برده می شود. این نهاد توسط تعداد از جوانان متعهد، تحصیل کرده و هدفمند به منظور فعالیت های بشر دوستانه و انکشافی تحت نمبر 3900 در وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان در سال 2016 ثبت گردیده است. تعهد، صداقت راستی، شفافیت و حکومت داری خوب ارکان اساسی موسسه فردای بهتر افغانستان را تشکیل میدهد. این ارزش های والا به ما کمک می کنند که تا تغییرات قابل ملاحظه در زندگی هزاران افغان به ارمغان بیاوریم. هدف ما رسید گی به میلیون ها انسان دیگر در سراسر افغانستان جهت تغیرات مثبت اجتماعی به هدف انکشاف و توانمند ساختن افغان ها به خصوص زندگی بانوان...

ادامه مطلب

موسسه فردای بهتر در افغانستان

سیر علمی کار آموزان صنف توریزم از ساحه باستانی بودای ککرک
موسسه فردای بهتر در افغانستان
کار آموزان صنف فتوژورنالیزم و توریزم در هنگام کار عملی و بازدید از ساحه شهر ضحاک
موسسه فردای بهتر در افغانستان
نمایش مستندهای ساخته شده توسط کار آموزان صنف فتوژورنالیزم در حضور سفیر کشور آلمان
موسسه فردای بهتر در افغانستان
پروسه اخذ امتحان از داوطلبان ورود به صنوف توریزم, فتوژورنالیزم, برق و سولر
موسسه فردای بهتر در افغانستان
Iran